Hotline: 0966-309-338 | Address: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Mác thép Nhật Bản SK

Mác thép Nhật Bản SK quy định theo tiêu chuẩn JIS G 4401, JIS G 3311, JIS G 4802. Các mác thép SK bao gồm: SK105, SK105M, SK120, SK120M, SK140, SK60, SK65, SK65M, SK70, SK75, SK75M, SK80, SK85, SK85C-CSP, SK85M, SK90, SK95, SK95M, SK95C-CSP.

Tìm kiếm nhanh ẩn

Mác thép SK theo quy chuẩn JIS G 4401

Tiêu chuẩn JIS G 4401 quy định về thép công cụ Cacbon. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK105, SK120, SK140, SK60, SK65, SK70, SK75, SK80, SK85, SK90, SK95.

Thành phần hóa học, tiêu chuẩn và đặc tính

Mác thép SK 105(SK3)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)1 – 1.1
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK105(SK3)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK105 (SK3) Ủ212
SK105 (SK3) Làm nguội và tôi61

Mác thép SK 120(SK2)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)1.15 – 1.25
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK120(SK2)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK120(SK2) Ủ217
SK120(SK2) Làm nguội và tôi62

Mác thép SK 140(SK1)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)1.3 – 1.5
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK140(SK1)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK140(SK1) Ủ217
SK140(SK1) Làm nguội và tôi63

Mác thép SK60

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.55 – 0.65
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK60
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK60 Ủ183
SK60 Làm nguội và tôi55

Mác thép SK 65(SK7)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.6 – 0.7
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK65(SK7)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK65(SK7) Ủ183
SK65(SK7) Làm nguội và tôi56

Mác thép SK70

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.65 – 0.75
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK70
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK70 Ủ183
SK70 Làm nguội và tôi57

Mác thép SK75(SK6)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.7 – 0.8
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK75(SK6)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK75(SK6) Ủ192
SK75(SK6) Làm nguội và tôi57

Mác thép SK80

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.75 – 0.85
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK80
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK80 Ủ192
SK80 Làm nguội và tôi58

Mác thép SK85(SK5)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.8 – 0.9
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK85(SK5)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK85(SK5) Ủ207
SK85(SK5) Làm nguội và tôi59

Mác thép SK90

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.85 – 0.95
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK90
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK90 Ủ207
SK90 Làm nguội và tôi60

Mác thép SK95(SK4)

Thành phần hóa học

Cu, Cr và Ni là tạp chất

Cacbon(C)0.85 – 0.95
Silic(Si)0.1 – 0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK95(SK4)
Brinell HBW / HBRockwell C HRC
SK95(SK4) Ủ207
SK95(SK4) Làm nguội và tôi61

Mác thép SK theo quy chuẩn JIS G 3311

Tiêu chuẩn JIS G 3311 quy định về thép cuộn cán nguội đặc biệt. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK105M, SK120M, SK140, SK65M, SK75M, SK85M, SK95M.

Mác thép SK105M(SK3M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)1 – 1.1
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK105M(SK3M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK105M(SK3M) Ủ220
SK105M(SK3M) Cán nguội220 – 310

Mác thép SK120M(SK2M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)1.1 – 1.3
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK120M(SK2M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK120M(SK2M) Ủ220
SK120M(SK2M) Cán nguội220 – 310

Mác thép SK65M(SK7M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.6 – 0.7
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn)0.1 – 0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK65M(SK7M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK65M(SK7M) Ủ190
SK65M(SK7M) Cán nguội190 – 280

Mác thép SK75M(SK6M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.7 – 0.8
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK75M(SK6M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK75M(SK6M) Ủ190
SK75M(SK6M) Cán nguội190 – 280

Mác thép SK85M(SK5M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.8 – 0.9
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK85M(SK5M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK85M(SK5M) Ủ200
SK85M(SK5M) Cán nguội200 – 290

Mác thép SK 95M(SK4M)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.9 – 1
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK95M(SK4M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK95M(SK4M) Ủ210
SK95M(SK4M) Cán nguội210 – 300

Mác thép SK theo quy chuẩn JIS G 4802

Tiêu chuẩn JIS G 3311 quy định về dải thép cán nguội cho lò xo. Các mác thép theo quy chuẩn này gồm có: SK85C-CSP, SK95C-CSP.

Mác thép SK 85C-CSP(SK5C-CSP)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.8 – 9
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK95M(SK4M)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK85C-CSP(SK5C-CSP) Ủ190
SK85C-CSP(SK5C-CSP) giảm lạnh230 – 270
SK85C-CSP(SK5C-CSP) Làm nguội và tôi350 – 600

Mác thép SK 95C-CSP(SK4C-CSP)

Thành phần hóa học
Cacbon(C)0.9 – 1
Silic(Si) tối đa0.35
Mangan(Mn) tối đa0.5
Photpho(P) tối đa0.03
Lưu huỳnh(S) tối đa0.03
Niken(Ni) tối đa0.25
Crom(Cr) tối đa0.3
Đồng(Cu) tối đa0.25
Độ cứng SK95C-CSP(SK4C-CSP)
Brinell HBW / HBHV của Vickers
SK95C-CSP(SK4C-CSP) Ủ200
SK95C-CSP(SK4C-CSP) giảm lạnh230 – 270
SK95C-CSP(SK4C-CSP) Làm nguội và tôi400 – 600
Mác thép Nhật Bản SK

Trả lời

Chuyển lên trên